چندرسانه ای - طرح و تصویر

صوت | خطرِ دنیاطلبی در دوری از امیرالمؤمنین(ع)