طرح و تصویر
طرح | زیربنای مستحکم
۱۴۰۱/۰۳/۱۴   - ۱۱:۳۰
طرح | خورشیدِ جان
۱۴۰۱/۰۳/۱۰   - ۱۲:۳۱
طرح | گناه ترک فعل
۱۴۰۱/۰۳/۰۸   - ۰۹:۲۱
طرح | نردبان قرب
۱۴۰۱/۰۳/۰۸   - ۰۸:۴۱
طرح | شهید «صیادخدایی»
۱۴۰۱/۰۳/۰۷   - ۱۲:۴۷
طرح | مانده برپای وطن
۱۴۰۱/۰۳/۰۴   - ۱۳:۰۳
طرح | بزرگترین نعمت ایران
۱۴۰۱/۰۳/۰۴   - ۰۹:۳۹